Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Kdo jsme, co děláme a jak se s námi můžete spojit?

  1. Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jako „VOP“) jsou dokumenty Pravidla používání cookies a Zpracování osobních údajů, kterým plníme svou informační povinnost vůči Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním Vašich osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.
    
  2. Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi prodávajícím na straně jedné (Námi) a fyzickou osobou (spotřebitelem) jako kupujícím na straně druhé (Vámi), a to prostřednictvím Našeho internetového obchodu na adrese www.medispot.cz (dále jako „E-shop“). Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „Web“).
    
  3. Prodávajícím je:

   Medispot a.s., IČO 282 33 832, se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B13929 (dále jako „prodávající“).

   Prodávající je provozovatelem Lékárny Medispot, s adresou provozovny Budějovická 96, 140 00 Praha 4.

   Vedoucím lékárníkem je Mgr. Silvia Badinková

   IČZ lékárny 4995172
    
  4. Informační službu poskytuje farmaceut podle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech. Tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků a o závadách v jakosti léčivých přípravků. Spojit se s ním můžete takto:

   Telefon +420 724 930 705

   E-mail lekarna@medispot.cz

   V pracovní dny v době od 9:00 do 14:00.
    
  5. Jsme držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění k provozování lékárny s internetovým obchodem – E-shopem a jsme držitelem registrace u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dála jako „SÚKL“) pro výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem podle § 84 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), v rámci České republiky.
    
  6. Předmětem zásilkového výdeje mohou být pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej není omezen rozhodnutím SÚKL. Za součást zásilkového výdeje léčivých přípravků se považuje nabízení léčivých přípravků za účelem jejich zásilkového výdeje a přijímání objednávek na uskutečnění zásilkového výdeje léčivých přípravků.
    
  7. Zásilkovým způsobem nelze vydávat připravované léčivé přípravky, léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky nebo prekursory ani léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením.
    
  8. Máme zavedený a udržujeme systém pro shromažďování, zpracovávání a oznamování informací o podezřeních na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky léčivých přípravků.
    
  9. V případě nemoci nebo zdravotních potíží se obraťte na svého lékaře!
    
  10. Důrazně Vám doporučujeme u léčivých přípravků pečlivě číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného léčivého přípravku.
 2. Kdo kontroluje naši činnost?

  1. Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad Naší činností, pokud jde o výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, je SÚKL:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv
   Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
   Tel: +420 272 185 111
   e-mail: posta@sukl.cz
   web: https://www.sukl.cz

   Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, jsme My jako prodávající.
    
  2. Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad naší činností, pokud jde o výdej veterinárních biopreparátů a léčiv je:

   Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jako „ÚSKVBL“)
   Hudcova 232/56a
   621 00 Brno
   e-mail: uskvbl@uskvbl.cz
   web: https://www.uskvbl.cz
   https://www.uskvbl.cz/cs/inspekce/lekarny/
 3. Co jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a co se z nich dozvíte?

  1. Tyto VOP jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce zboží) uzavíraných mezi Námi jako prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále „kupující“), tedy Vámi, prostřednictvím E-shopu (dále jen „kupní smlouva“).
    
  2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují naše vzájemná práva a vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu, a v souvislosti s užíváním Webu kupujícím.
    
  3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu od nás nakoupit zboží, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
    
  4. Kupující – fyzická osoba jako spotřebitel je taková osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na spotřebitele se vztahují některá ustanovení OZ, která ho zvlášť chrání. Tyto VOP všechna tato ustanovení zohledňují.
    
  5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné; překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak.
    
  6. Můžeme Vám zasílat informace související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího (obchodní sdělení prodávajícího) především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to prostřednictvím Vaší poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla (SMS), pokud jste souhlas se zasíláním prostřednictvím e-mailu kupujícího předem neodmítli. Můžete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli odvolat.
 4. Jaké zboží prodáváme?

  1. Web E-shopu obsahuje zboží nabízené prodávajícím a následující informace:
   1. název zboží;
   2. fotografie zboží; fotografie se mohou mírně lišit; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis zboží;
   3. specifikace zboží dle jeho povahy;
   4. cena zboží – uvádíme konečnou cenu včetně DPH; dále uvádíme náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webu E-shopu;
   5. v případě léčiv povinné informace dle zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech.
     
  2. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na Webu E-shopu jsou nezávazné a nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu, dokud Vám nepotvrdíme Vaši objednávku.
    
  3. Web E-shopu obsahuje dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na Webu E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
    
  4. Vyhrazujeme si právo dodat Vám zboží v libovolném barevném provedení, s čímž souhlasíte.
 5. Jak spolu uzavřeme kupní smlouvu?

  1. Přehled zboží Námi navrhovaného k prodeji nepředstavuje nabídku prodávajícího ve smyslu § 1732 OZ, a nejsme povinni kupní smlouvu o tomto zboží uzavřít. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
    
  2. Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou je k nalezení na Webu E shopu. V případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, budeme Vás hned kontaktovat a domluvíme další postup (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); můžeme také odmítnout a zrušit objednávku.
    
  3. Pro objednání zboží vyplňte objednávkový formulář na Webu E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku Webu E-shopu);
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží;
   3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
   4. nákladech spojených s dodáním zboží

    (dále společně jen jako „objednávka“).
     
  4. Objednávka je nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Jak jsme psali výše, můžeme Vaši objednávku odmítnout, nejsme povinni kupní smlouvu uzavřít.
    
  5. Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje, které jste do objednávky vložili, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky musíte potvrdit seznámení se a úplný souhlas s VOP zaškrtnutím volby „Souhlasím s obchodními podmínkami“.
    
  6. Znění platných obchodních podmínek je Vám přímo dostupné prostřednictvím odkazu u volby „Souhlasím s obchodními podmínkami“, nebo též na Webu E-shopu.
    
  7. Objednávku Nám odešlete kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit objednávku“. Údaje, které uvedete v objednávce, považujeme za správné, protože jste měli možnost zkontrolovat a měnit údaje v objednávce.  Neprodleně po obdržení objednávky Vám potvrdíme, že jsme Vaši objednávku dostali elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou uvedete v objednávce nebo jste uvedl ve svém uživatelském účtu (dále jen „e-mail kupujícího“). Můžete objednávku stornovat (odvolat návrh na uzavření kupní smlouvy) od okamžiku odeslání objednávky až do zahájení kompletace objednávky, a to telefonicky nebo e-mailem na adresu objednavky@medispot.cz. Tím není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy podle VOP.
    
  8. Jsme vždy oprávněni Vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem (například písemně či telefonicky). Odmítnete-li objednávku potvrdit, nepovažuje se objednávka za nabídku k uzavření kupní smlouvy a nepřihlížíme k ní.
    
  9. Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že zobrazení zboží na Webu E-shopu je pouze ilustrační a indikativní, a že můžeme zboží dodat v libovolném provedení. Závazný je textový popis zboží.
    
  10. Kupní smlouva mezi Námi a Vámi je uzavřena okamžikem, kdy Vám doručíme potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky). Toto potvrzení Vám zašleme na e-mail kupujícího společně s písemným vyhotovením kupní smlouvy, včetně VOP.
    
  11. Kupní smlouva, jejíž součástí jsou VOP, je archivována prodávajícím v elektronické podobě, a není přístupná.
    
  12. Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady Vám vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 6. Jak zjistíte cenu zboží a jak ho můžete zaplatit?

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy můžete uhradit následujícími způsoby:
   1. v hotovosti v provozovně prodávajícího;
   2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
   4. bezhotovostně prostřednictvím platebních či jiných systémů třetích osob uvedených na Webu E-shopu; nebo
   5. bezhotovostně platební kartou.
     
  2. Společně s kupní cenou jste nám povinni zaplatit také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.
    
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.
    
  4. V případě bezhotovostní platby převodem na účet jste povinni uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
    
  5. Jsme oprávnění, zejména v případě, že z Vaší strany nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle čl. V odst. 8 VOP, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží. Jinak od Vás nepožadujeme žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
    
  6. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.
    
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavíme Vám ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Jsme plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Vám vystavíme po uhrazení ceny zboží a zašleme jej v elektronické podobě na e-mail kupujícího. Fakturační údaje nemůžete po vystavení daňového dokladu měnit.
 7. Jak zboží dopravujeme a kolik doprava stojí?

  1. Zboží Vám odešleme nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno její dodání Vám maximálně do 3 dnů od přijetí objednávky.
    
  2. Volbu způsobu dopravy proveďte před odesláním objednávky. Uvedené podmínky platí pouze pro dodání zboží v rámci České republiky.
    
  3. Jsme-li Vám podle kupní smlouvy povinni dodat zboží na místo Vámi určené v objednávce, jste povinni převzít zboží při dodání. Nepřevezmete-li zboží při dodání, jsme oprávněni požadovat od Vás náhrady nákladů za uskladnění, nebo jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.
    
  4. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené se změnou a s jiným způsobem doručení.
    
  5. Při převzetí zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena Vaše práva z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
    
  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 8. Jaká máte práva v případě vadného plnění?

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
    
  2. Odpovídáme Vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Vám odpovídáme za to, že v době, kdy jste zboží převzali:
   1. má zboží vlastnosti, které jsem si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které jsme My nebo výrobce popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Námi nebo výrobcem prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
     
  3. Máte povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Jinak jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí.
    
  4. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pokud jste Nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.
    
  5. Některá ustanovení podle tohoto článku, kde to odpovídá, se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.
    
  6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Nás. Jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.
    
  7. Ustanovení výše se obdobně použijí i na případ, že je k provedení opravy určena jiná osoba.
    
  8. Jsme povinni Vám vydat písemné potvrzení (což zahrnuje i elektronickou poštu) o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se spolu nedohodneme na delší lhůtě.
    
  9. Práva kupujícího vyplývající z Naší odpovědnosti za vady, včetně Naší záruční odpovědnosti, uplatňujete na Naší adrese Budějovická 96, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem info@medispot.cz. V případě oprávněné reklamace zboží Nám vzniká mimo jiné povinnost nahradit Vám účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k Nám.
    
  10. My jako lékárna zajišťující zásilkový výdej dle § 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech výdej jsme povinni zajistit možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který Vám nezpůsobí náklady.
    
  11. Musíte Nám sdělit, jaké právo jste si zvolili, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez Našeho souhlasu; to neplatí, žádáte-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
    
  12. Má-li zboží vady, kterou jsou nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Můžeme Vám dodat, co zboží chybí, dokud neuplatníte právo na přiměřenou slevu nebo neodstoupíte od smlouvy. Jiné vady můžeme odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Nesmíme Vám tak způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraníme-li vadu věci včas nebo vadu odmítneme odstranit, máte právo požadovat slevu z kupní ceny nebo můžete od smlouvy odstoupit. Má-li zboží vady, kterou jsou podstatným porušením smlouvy, můžete požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
    
  13. Při dodání nové věci jste povinni Nám původní věc vrátit. Náklady na vrácení platíme My.
    
  14. Neoznámíte-li Nám vadu zboží včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy.
    
  15. Zašleme Vám písemné potvrzení o uplatnění reklamace bezprostředně po jejím uplatnění, a to na E-mail kupujícího s uvedením data a předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace, uvedeme také Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat na E-mail kupujícího a případně také telefonicky. Reklamační protokol Vám dodáme nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, můžeme jej odeslat také jen na E mail kupujícího.
 9. Jak můžete odstoupit od kupní smlouvy? Co máte udělat, když zboží z některých důvodů nechcete?

  1. Berete na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, který jste porušili, a které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není možné vrátit.
    
  2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (tedy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží). Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy jste zboží převzali, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy Nám musíte odeslat ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
    
  3. Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
    
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a naleznete jej také na konci těchto VOP a na https://www.medispot.cz/page/oznameni-odstoupeni-od-smlouvy.
    
  5. Odstoupení od kupní smlouvy můžete zasílat mimo jiné na adresu Naší provozovny či na Náš e-mail objednavky@medispot.cz.
    
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VIII odst. 2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží Nám musíte vrátit do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupíte-li od kupní smlouvy podle ustanovení tohoto článku VOP, nesete náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, a to v maximální odhadované výši 200,- Kč.
    
  7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VIII odst. 2 VOP Vám vrátíme peněžní prostředky od Vás přijaté do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy z Vaší strany, a to stejným způsobem, jakým jsme je od Vás přijali. Jsme taktéž oprávněni vrátit plnění Vámi poskytnuté již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím budete souhlasit a nevzniknou Vám tím další náklady. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nejsme povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než Nám zboží vrátíte nebo prokážete, že jste zboží odeslali.
    
  8. V případech, kdy máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, jsme také oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží z Vaší strany. V takovém případě Vám vrátíme kupní cenu a další prostředky, které jsme od Vás přijali, bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem jako jsme peněžní prostředky přijali.  Jiným způsobem Vám vrátíme přijaté peněžení prostředky jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady.
    
  9. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z Vaší strany, pozbývá darovací smlouva účinnosti a budete povinni spolu se zbožím nám vrátit i poskytnutý dárek.
 10. Co Vám nabízí uživatelský účet?

  1. Nákup zboží můžete uskutečnit také prostřednictvím svého uživatelského účtu na základě registrace (dále jako „uživatelský účet“).
    
  2. Při registraci jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Jste také povinni tyto údaje aktualizovat, pokud se změní. Uživatelský účet každého kupujícího je chráněn uživatelským jménem a heslem. Vyhrazujeme si právo uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy svůj uživatelský účet nevyužíváte po dobu jednoho (1) roku, a/nebo kdy porušíte kupní smlouvu, přičemž VOP jsou její součástí.
    
  3. Na základě registrace uživatelského účtu kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat.
    
  4. Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které nám poskytují takové služby.
 11. Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje?

  1. Svou informační povinnost vůči Vám ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění Našich veřejnoprávních povinností plníme prostřednictvím dokumentu Zpracování osobních údajů.
 12. Jak si u nás můžete stěžovat?

  1. Pokud se nedohodneme jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či doručovatele (dle volby odesílatele). Budeme Vám doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve Vašem uživatelském účtu nebo při objednávce.
    
  2. Můžete u Nás podat stížnost.
    
  3. Pro příjem stížností jsme určili pověřenou osobu a tato přijímá stížnosti na kontaktu info@sestricka.cz. Vždy Vám elektronicky potvrdíme zaevidování stížnosti.
    
  4. V případě, že se jedná o opakovanou stížnost, je pověřená osoba odpovědná za projednání stížnosti s nadřízeným pracovníkem.
    
  5. Vyřizujeme stížnosti bez zbytečné prodlevy, nejdéle do 30-ti kalendářních dní. Jste informováni o způsobu vyřízení stížnosti elektronicky, a to nejdéle ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce. V případě, že je to potřebné pro efektivní uplatnění Vašich práv, poučíme Vás o dalších právech.
 13. Jak můžete řešit spory s námi?

  1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
    
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
    
  3. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 14. Pár slov na závěr

  1. Sjednáváte si s Námi, že se vztah z kupní smlouvy řídí českým právem, a to i v případě, že obsahuje zahraniční prvek. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
    
  2. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy, jejíž součástí jsou VOP,  neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého z ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
    
  3. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují textovou podobu.
    
  4. Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpeční změny okolnosti, a ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 OZ se nepoužije.
    
  5. Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění.
    
  6. Při pochybnostech o tom, zda bylo zboží dodáno nebo zda byl jiný úkon (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému prodávajícího nebo příslušného dodavatele služeb prodávajícího.
    
  7. Znění VOP může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti VOP zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se VOP v příslušném znění.
    
  8. Pro prodávajícího je rozhodující celý a úplný obsah případné kupní smlouvy a odsouhlasení VOP kupujícím je předpokladem uzavření kupní smlouvy. Tímto není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
    
  9. Kupující tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem a zněním VOP a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky, a že veškerá ujednání VOP jsou pro kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem. 
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 15.5.2023.
 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Prodávající/Adresát:
Medispot a.s., IČO 282 33 832, se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B13929


Kupující: 
Jméno a příjmení: ___________________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o koupi zboží:

Datum objednání: ___________________________________________________________________
Datum obdržení: ____________________________________________________________________
Číslo objednávky: ____________________________________________________________________
Číslo faktury: _______________________________________________________________________

 


V _____________________________ dne ______________


___________________
Kupující
(podpis, pokud je zasíláno na listině

 

Expresní doručení Produkty máme skladem, export skladových položek do 24 hodin.

PoradímePokud máte dotaz, obraťte se na nás. Máme znalosti z oboru, nejsme pouze eshop.

Kvalita a spolehlivostDodáváme do více jak 30 zdravotnických zařízení.