Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Zpracování osobních údajů

(Informace pro zákazníka)

 1. Na základě tohoto dokumentu Vám sdělujeme informace ohledně Vašich osobních údajů, které nám sdělujete v souvislosti s koupí či rezervací zboží v internetovém obchodě na adrese www.medispot.cz (dále jako „E-shop“ a „Web“) nebo v souvislosti s registrací uživatelského účtu.
   
 2. Tato informace je Vám sdělována v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.  dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které je přímo právně závazné i na území České republiky, jakož i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
   
 3. Za osobní údaje jsou dle Nařízení považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o Vás); kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“). Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu apod.
   
 4. Naše společnost, tj. společnost Medispot a.s. (dále také jako „My“ či „ „), je správcem Vašich osobních údajů, které pro dále uvedené účely shromažďuje, disponuje s nimi, a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Jako správce určujeme účel a prostředky zpracování Osobních údajů
   
 5. Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou následující

  Ing. Ivo Foltýn, MBA
  Adresa: Budějovická 3, 140 00 Praha 4
  E-mail: foltyn@ambeat.cz
   
 6. Jsme provozovatelem (vlastníkem) www.medipost.cz a zároveň provozovatelem Lékárny Medispot, ve které můžete provést rezervaci osobního odběru zboží. Více o tom je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách zveřejněných na https://www.medispot.cz/page/obchodni-podminky .
   
 7. Osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito zásadami. Dříve, než provedete nákup či rezervaci zboží v E-shopu, či než udělíte souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů nebo než provedete registraci svého uživatelského účtu, jste povinni si tyto zásady pečlivě prostudovat. V případě, že jakémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumíte, můžete se na Nás obrátit.
   
 8. Osobní údaje Nám sdělujete v souvislosti s objednávkou a rezervací námi nabízeného zboží a/nebo za účelem registrace uživatelského účtu.
  1. Za účelem vyřízení Vaší objednávky, tj. za účelem plnění kupní smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme, zpracováváme tyto Osobní údaje:
   • jméno a přímení
   • telefonní spojení
   • e-mailová adresa
   • adresa pro doručení zboží
   • fakturační adresa
   • platební metoda
   • datum platby
   • informace o způsobu doručení zboží
   • číslo bankovního spojení
   • datum doručení zboží
   • informace o jednotlivých nákupech v podobě objednaného zboží, termínu uskutečnění objednávek či doručení zboží, případně další specifikace týkající se nákupu zboží

    Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souvislosti s plněním kupní smlouvy, tedy za účelem vyřízení objednávky, doručení zboží, vystavení účetního dokladu, odstoupení od smlouvy a případné reklamace zboží, jakož i za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících mimo jiné ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, při platbě platební kartou se jedná o plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku a zákona č. 253/2008 Sb., o legalizaci výnosů z trestné činností a financování terorismu, v platném znění. Osobní údaje nám poskytujete během objednávání, placení, jakož i převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud máte účet zřízen. Zpracování osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Vašemu souhlasu, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi, jakož i plnění zákonných povinností.

    Osobní údaje budou pro tyto účely uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, a to z důvodu jejich potřeby v případě uplatnění vady zákazníkem (reklamace) v promlčecí době 3 roky s rezervou 2 let pro případ, že by ze strany kupujícího došlo k podání soudní žaloby vůči prodávajícímu nebo zahájení řízení u Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo Česká obchodní inspekce

    Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, vytváříme obchodní a marketingové statistiky potřebné pro pochopení užívání zboží. Tyto anonymní statistiky můžeme poskytnout třetí straně.
     
  2. Za účelem přijetí a vyřízení rezervace zboží zpracováváme tyto Osobní údaje:
   • jméno a přímení
   • telefonní spojení
   • e-mailová adresa
   • rezervované zboží
   • lékárna, ve které je zboží rezervováno

    Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souvislosti se zajištěním a vyřízení rezervace zboží ve Vámi vybrané lékárně. Poskytujete Nám je během rezervace anebo prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud máte účet zřízen. Zpracování osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Vašemu souhlasu, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro zajištění rezervace.

    Osobní údaje budou pro tyto účely uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, a to pro případ, že by zákazník uplatnil vady (reklamace) vůči nám v promlčecí době 3 roky s rezervou 2 let pro případ, že by ze strany kupujícího došlo k podání soudní žaloby vůči prodávajícímu nebo zahájení řízení u Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo České obchodní inspekce (viz VOP).
     
  3. V souvislosti s registrací uživatelského účtu zpracováváme tyto Osobní údaje:
   • korespondenční adresa
   • doručovací adresa
   • údaje týkající se zakoupených výrobků
   • údaje o aktivitě subjektu v rámci výhod věrnostních programů, budou-li organizovány
   • údaje o účasti v soutěžích

    Osobní údaje zpracováváme tak, aby bylo možno zajistit řádné užívání Vašich výhod vyplývajících ze zřízení uživatelského účtu. Účelem zpracování osobních údajů je tedy zajištění poskytnutí veškerých výhod a služeb spojených s registrací uživatelského účtu.

    ​V rámci stanoveného účelu budou prováděny zejména následující činnosti:
    • evidence registrovaných uživatelských účtů, resp. jejich vlastníků a jejich verifikace,
    • aktualizace a doplnění údajů vlastníků uživatelských účtů,
    • zasílání informací nezbytných pro vlastníky uživatelských účtů, tedy zasílání tzv. transakčních sdělení,
    • poskytování výhod plynoucích z registrací uživatelského účtu.

     Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů pro tento účel je Váš informovaný a dobrovolný souhlas. Souhlas pro tyto účely nám můžete udělit při registraci uživatelského účtu nebo na základě Naší žádosti formou e-mailu. Souhlas Nám nejste povinni udělit, a Osobní údaje Nám nejste povinni poskytnout, Váš uživatelský účet ale v takovém případě nevznikne, neboť zpracování je nezbytné pro vedení uživatelských účtů. V případě, že souhlas odvoláte následně, Váš uživatelský účet bude zrušen. Po ukončení nicméně budeme Vaše Osobní údaje dále zpracovávat s tím, že právním základem zpracování bude náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení z důvodu prokázání souladu plnění Našich povinností při kontrolách ze strany orgánů státního dozoru a pro obhajobu a výkon Našich práv.

     Osobní údaje budou pro výše uvedené účely uchovávány po dobu trvání Vaší registrace uživatelského účtu, které jste oprávněn kdykoliv ukončit a přiměřenou dobu poté s ohledem na případnou promlčecí dobu týkající se uplatnění Vašich či našich nároků.

     ​V souvislosti s uživatelským účtem pro marketingové účely zpracováváme následující osobní údaje:
     • jméno a příjmení
     • emailová adresa
     • údaje týkající se zakoupených výrobků
     • údaje o aktivitě subjektu v rámci výhod věrnostních programů
     • údaje o účasti v soutěžích.

      V rámci stanoveného účelu budou prováděny zejména následující činnosti:
      • segmentace pro zasílání vhodných informací,
      • segmentace pro zasílání vhodných nabídek,
      • poskytování výhod plynoucích z členství ve věrnostním programu,
      • zasílání informací z oblasti zdraví, kosmetiky a péče o tělo, včetně pozvánek na vzdělávací akce a návrhů na doplňkové služby.

       Profilování (segmentace) je prováděno za účelem výběru vhodných nabídek a výhod z naší strany. K profilování dochází též pomocí elektronických prostředků (zejména dle chování a preferencí), a to pro zajištění lepšího uživatelského komfortu a plné funkcionality Webu a E-shopu.

       Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů pro tento účel je Váš informovaný a dobrovolný souhlas. Souhlas pro tyto účely Nám můžete udělit při registraci uživatelského účtu nebo na základě Naší žádosti formou e-mailu. Souhlas pro zpracování Osobních údajů pro marketingové účely v souvislosti s registrací uživatelského účtu Nám nejste povinni udělit, přičemž tato skutečnost nebude mít vliv na registraci Vašeho uživatelského účtu. Jednou udělený souhlas jste rovněž oprávněni kdykoliv odvolat,

       Osobní údaje budou pro tyto účely uchovávány po dobu registrace Vašeho uživatelského účtu, které jste oprávněn kdykoliv ukončit.
        
 9. Osobní údaje zpracováváme automatizovaným i manuálním způsobem za pomocí vlastních zaměstnanců správce nebo osobami v postavení zpracovatelů, které jsme zpracováním osobních údajů pověřili na základě smluv o zpracování osobních údajů. Zpracovatelé mají přístup k Osobním údajům v rozsahu, který je nezbytný pro plnění vyplývající z příslušné zpracovatelské smlouvy. Jedná se o zpracovatele působící v následujících oblastech:
  • marketing,
  • účetnictví, auditoři, právní služby,
  • IT,
  • vývoj webových a mobilních aplikací;
  • on-line komunikace, sociální sítě;
  • klientský servis.
    
 10. Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, kteří jsou zapojeni do provozu e-shopu. Těmito příjemci jsou zejména osoby provozující lékárny či výdejny zdravotnických prostředků nebo zajišťující přepravu zásilek či provozující zákazníkem zvolenou metodu úhrady zboží.
   
 11. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany osobních údajů pro daný účel zpracování.
   
 12. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou dle tohoto článku, s výjimkou osob zajišťujících doručení Vámi zakoupeného zboží zásilkovým způsobem, s výjimkou zaměstnanců Naší lékárny, pokud jste si zvolili osobní odběr zboží v lékárně, a s výjimkou osob pověřených vymáháním Našich pohledávek právní cestou, kde by důvodem zpracování byla ochrana našich práv a oprávněných zájmů, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
   
 13. Personalizace stránek
  Za účelem poskytnutí co nejkvalitnějších služeb a vytváření obsahu zajímavého pro daného zákazníka správce zpracovává osobní údaje zákazníka a využívá je pro personalizaci internetových stránek tak, aby co nejvíce odpovídaly zájmům zákazníka. Tato personalizace spočívá například ve zobrazování naposledy prohlíženého zboží či v návrzích zboží, které by pro zákazníka mohlo být zajímavé.

  ​Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném ke splnění výše uvedeného účelu, a to v následujícím rozsahu:
  • e-mail zákazníka;
  • jméno a příjmení
  • adresa
  • telefonní číslo
  • údaje o užívání stránek (údaje o prohlížení zboží a o frekvenci návštěvy stránek);
  • údaje o on-line identifikátorech (např. IP adresa, MAC adresa, otisk zařízení či prohlížeče).

   Právním základem takového zpracování osobních údajů je Váš výslovný souhlas jako dotyčné osoby, který je udělován zvlášť při využití té dané konkrétní služby nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Vaše Osobní údaje budou pro výše uvedený účel zpracovávány po dobu až 1 roku od poslední transakce, kterou jste v e-shopu provedli.
    
 14. Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Ve vztahu k Osobním údajům máte následující práva vůči naší společnosti:
  • právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto k Osobním údajům,
  • právo na opravu svých Osobních údajů,
  • právo na výmaz svých Osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování Osobních údajů,
  • právo na přenositelnost Osobních údajů.

   Veškeré své dotazy týkající se uplatňování Vašich zákonných práv ohledně Osobních údajů můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu těchto Zásad zpracování osobních údajů.
    
 15. Právo na potvrzení zpracování a na přístup k informacím
  Máte právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo požadovat informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení, námitky a podání stížnosti u dozorového úřadu.

  Vámi požadované informace Vám bezplatně poskytneme elektronicky, popřípadě písemně. V případě, že Vámi podaná žádost bude vyhodnocena jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (například z důvodu jejího opakovaného zasílání z Vaší strany) bychom mohli přistoupit k uložení poplatku za zvýšené administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo odmítnutí žádosti.
   
 16. Právo na opravu
  Máte právo na opravu svých Osobních údajů v případě, kdy budou zjištěny jakékoliv nepřesnosti, a to bez zbytečného odkladu. Kromě toho máte právo na doplnění neúplných Osobních údajů.
   
 17. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  ​Máte právo na výmaz Osobních údajů, které se Vás týkají. Vašemu právu odpovídá povinnost společnosti Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to za následujících podmínek:
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvoláte souhlas, na jehož základě byly Osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • vznesete námitku proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, která se na společnost vztahuje;
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 15 let, u níž musí ke zpracování dle platné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

   ​Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
   • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
   • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je společnost pověřena;
   • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
   • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
   • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
     
 18. Právo na omezení zpracování
  ​Máte právo na omezení zpracování v kterémkoli z těchto případů:
  • popřete přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost Osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz Osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale budete je požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování a prozatím nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

   Pokud bylo zpracování Osobních údajů omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby Vašich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.
    
 19. Právo na přenositelnost údajů
  ​Máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají, které jste sdělil/a společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost bránila, a to v případě, že:
  • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; nebo
  • zpracování se provádí automatizovaně.

   Předmětem „Práva na přenositelnost“ nejsou data získaná činností společnosti.

   Při výkonu vašeho práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo společností správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

   Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“.
    
 20. Právo vznést námitku
  Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícím v oprávněném zájmu správce.

  Pokud jsou Osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu (na základě oprávněného zájmu), máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, k takovému účelu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány pro účely obrany proti nárokům subjektu, vymáhání pohledávek správce, k doložení souladu při provádění kontroly ze strany orgánu dozoru, máte právo vznést kdykoliv námitku. Správce na základě této námitky přezkoumá zpracování a osobní údaje dále nezpracovává, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   
 21. Ve vztahu k Osobním údajům nebude docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.
   
 22. Pro případ, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše Osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, web: www.uoou.cz).

Expresní doručení Produkty máme skladem, export skladových položek do 24 hodin.

PoradímePokud máte dotaz, obraťte se na nás. Máme znalosti z oboru, nejsme pouze eshop.

Kvalita a spolehlivostDodáváme do více jak 30 zdravotnických zařízení.